Obowiązkowe badania techniczne

W 2013 roku w życie weszło nowe rozporządzenie ministra transportu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych. W rozporządzeniu tym usterki, których można dopatrzyć się podczas badania, podzielono na trzy podgrupy. Pierwszą z grup stanowią usterki drobne. W rozporządzeniu mówi się o tym, że są to usterki, które nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wykrycie takiej usterki nie będzie więc stanowiło żadnego problemu podczas corocznego przeglądu. Drugim rodzajem usterek są usterki istotne. Do tej grupy zaliczymy usterki, które mogą naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ostatnim i najpoważniejszym rodzajem usterek, według nowego rozporządzenia, są usterki stwarzające zagrożenie. Jak sama nazwa wskazuje powodują one natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym przypadku pojazd nie może być dopuszczony do udziału w ruchu drogowym. Rozporządzenie, które weszło w życie w 2013 roku różni się od wcześniejszego tylko i wyłącznie wprowadzeniem do niego usterek drobnych. Wcześniej nie mówiono o nich w ogóle. Istniał tylko dwa rodzaje. Jeśli podczas badania nie wykryte zostaną usterki lub wykryte zostaną usterki drobne, wówczas posiadacz pojazdu otrzyma zaświadczenie o pozytywnym stanie technicznym pojazdu. W innym przypadku zostanie poproszony o usunięcie usterek. Badania i przepisy dotyczą wszystkich samochodów, bez względu na to czy wykorzystywane są w celach prywatnych czy też w celach służbowych. Także taksówki, które są miejscem pracy dla kierowcy powinny być poddawane takim właśnie badaniom stanu technicznego.

About author

Related Articles